De Swollenaer

Maandag, 15 juli 2024

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Waterschap inspecteert dijken op schades en kwetsbare plekken

Waterschap inspecteert dijken op schades en kwetsbare plekken
Foto: Wijnand Evers
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - Om te controleren hoe de dijken de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn, is Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) donderdag begonnen met de zogeheten dijkschouw.

Dit is historisch vakjargon voor het inspecteren van dijken. Ook wordt bij deze jaarlijkse inspectie bekeken of (delen van) dijken goed zijn onderhouden door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. In het werkgebied van WDODelta liggen in totaal meer dan duizend kilometer dijken en kades.

Conditie
Dijken krijgen alle weersomstandigheden ‘over zich heen’. Van veel regen en hoogwater tot lange periodes van droogte of vorst. Om de dijken in goede conditie te houden, controleert het waterschap ieder jaar zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Op die manier kan het op tijd schades herstellen.

Eisen

Alle onderhoudsplichtigen en eigenaren van dijken moeten aan een aantal eisen voldoen. Zijn de aanwezige begroeiingen, de grasmat en de oeverbegroeiingen bijvoorbeeld goed onderhouden? Daarnaast mogen op de dijken geen distels, ridderzuring en andere ongewenste kruiden groeien en wordt gecontroleerd of zand, hout, afval en overige voorwerpen zijn verwijderd. Het verwijderen van wortels van opkomende begroeiing van bomen en struiken hoort hier ook bij. Daarnaast is het voor de sterkte van de dijken belangrijk dat wild, mollen en andere dieren die schade kunnen aanbrengen, worden bestreden. Voor het overgrote deel voert het waterschap deze werkzaamheden zelf uit, omdat het eigenaar is van de meeste dijken in het werkgebied.

Toetsing
Naast de halfjaarlijkse dijkencontrole toetst het waterschap elke twaalf jaar de kwaliteit van de dijken grondig volgens de regels van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit gebeurt met computers via diverse berekeningen en modellen. Steeds worden nieuwe methoden in deze toetsing verwerkt, waardoor het waterschap de dijken volgens de nieuwste inzichten beoordeelt. Zo weten de dijkinspecteurs waar verbeteringen nodig zijn en welke prioriteit ze moeten krijgen. Door de voortdurende wisselwerking tussen fysiek inspecteren en digitaal toetsen en verbeteren blijven de dijken op orde.

Video

Het waterschap zorgt dat de dijken doen wat ze moeten doen: het water tegenhouden. Daarom moeten ze sterk zijn én blijven. Nu en in de toekomst. WDODelta heeft een video online geplaatst over waterveiligheid. Daarin passeren enkele locaties de revue waar het waterschap aan het werk is en wat het doet om de dijken in goede conditie te houden. De video is te bekijken op www.wdodelta.nl/projecten en via YouTube: https://youtu.be/WdYcvL7TsKY.